Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel öğrenme güçlüğü, zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlerde, yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurduğunda, okuma, matematik ve yazılı anlatımının beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur.

Bu bozukluğun bireyin yapısıyla ilgili olduğu ve merkezi sinir sistemindeki işleyiş bozukluğuna bağlı olduğu varsayılıyor.

Özel Öğrenme güçlüğü nasıl açıklanabilir?

Beyindeki sinirler arasındakibağlantılarherkestefarklıdır.Kişininbirbecerideiyiolmasıdipertümbecerilerdede
iyiolacağıanlamınagelmememktedir.   Doğrusesleriçıkartabilme,sesleriayırtedebilmeveiyibirhafızabubecerilerdenbazılarıdır.Verimli okuma-yazmaiçin gerekliolanbecerilerden herhangibirtanesininolmasıgerektiğiseviyede olmaması,özel öğrenmegüçlüğü olanbireydekiasılsorunuoluşturmaktadır

 

***Empati yapabilmeniz açısından yukarıdaki kelimeler ve boşluklar düzensizdir.Öğrenme güçlüğü olan bireyler okumada bu ve benzeri sorunlar yaşamaktadır.

 

Nasıl Bir Eğitim ve Program İzlenmelidir?

Özel Öğrenme Güçlüğü yaşayan bireylerin değerlendirmeleri sonucunda ortaya konan öğrenme stillerinin farkına varılması ve öğrendiği yöntem-tekniklerin aileye aktarılması, öğrenciyi bilinçlendirme çalışmalarının sonucunda var olan eksik alanlar tespit edilerek bunun üzerine bir program oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır. İş birliği içinde eğitim sürecine dahil olan tüm
bireylere bu programla ilgili bilgiler verildikten sonra öğrencinin güçlük çektiği alanlar üzerinden bu programın devamını sağlamak ve bu güçlükleri ortadan kaldırmak adına izleme çalışmaları yapılarak aileye sürekli somut değerlendirme sonuçları ile geri bildirimde bulunulmaktadır.